Obsługa prawna w 34 państwach na 5 kontynentach!

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa sportowego oraz międzynarodowego – w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i windykacji zagranicznej oraz negocjacji umów o charakterze transgranicznym.

NASZA SPECJALIZACJA

Prawo sportowe

Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie sportu, zarówno dla klientów indywidualnych – zawodników, trenerów i pośredników transakcyjnych, jak również dla klubów, akademii i stowarzyszeń sportowych. Poniższe usługi wykonujemy w Polsce, ale równie chętnie i często za granicą.
W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • przeprowadzania audytów prawnych i badań due diligence klubów sportowych;
 • obsługi prawnej procesu zakupu klubów sportowych;
 • obsługi prawnej klubów i akademii sportowych, w tym reprezentacji przed organami związków sportowych;
 • przygotowywania i negocjowania umów zawodników, trenerów i pośredników transakcyjnych;
 • przygotowania i negocjowania umów z zakresu sponsoringu i marketingu sportowego (komercyjne wykorzystanie wizerunku);
 • obsługi prawnej transferów zawodników;
 • sporów sportowych, w tym reprezentacji Klientów przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, FIFA, FIBA oraz w postępowaniach arbitrażowych przez Court of Arbitration for Sport w Lozannie;
 • sporządzania interpretacji przepisów związkowych;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności klubów sportowych i związków sportowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klubów i akademii sportowych, jak również podmiotów prowadzących działalność obejmującą marketing sportowy. Doradzamy zarówno zawodnikom, jak i klubom sportowym, uczestniczymy w transferach zawodników w kraju i za granicą.

 

Windykacje

Świadczymy pomoc prawną w zakresie windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym i egzekucyjnym. Posiadamy szeroko zakrojone doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych mających za przedmiot windykację należności oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych. W tym zakresie, w ramach codziennej działalności, wspieramy klientów nie tylko w Polsce, ale również na terenie Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Włoch oraz Węgier i w państwach leżących na obszarze półwyspu Bałkańskiego.
W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • prowadzenia korespondencji z kontrahentami na etapie przedsądowym;
 • sporządzenia ugód i porozumień mających na celu pozasądowe zakończenie sporów;
 • reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi;
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach klauzulowych oraz zabezpieczających;
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i o wyjawienie majątku;
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach upadłościowych i układowych.

Zespół kancelarii reprezentuje Klientów w licznych procesach windykacyjnych, zapewniając obsługę prawną na każdym jego etapie.

 

Postępowania sądowe i arbitraż

Świadczymy pomoc prawną w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz przed organami związków sportowych i sądami arbitrażowymi. W tym zakresie również granice państw nie stanowią dla nas ograniczenia, więc wspieramy Klientów chętnie także zagranicą. Jesteśmy przekonani, że nie ma takiego zakątka na Ziemi, w którym nie moglibyśmy pomóc Klientowi.
W szczególności reprezentujemy Klientów w:

 • sporach sportowych, w tym toczących się przed organami związków sportowych i trybunałami arbitrażowymi;
 • sporach mających za przedmiot windykację należności;
 • sporach wynikłych na tle stosunków zobowiązaniowych;
 • sporach z zakresu prawa spółek;
 • postępowaniach odszkodowawczych;
 • sporach o naruszenie dóbr osobistych i wizerunku;
 • sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • sporach z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczących ustanowienia zarządcy rzeczą wspólną i zasiedzenia;
 • sporach spadkowych;
 • sporach rodzinnych, w tym w zakresie rozwodów i ustalenia władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Zespół Kancelarii prowadzi obecnie setki postępowań sądowych, w tym w szczególności z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa sportowego i prawa rodzinnego. Kancelaria posiada doświadczenie w zastępowaniu Klientów m.in. przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, FIFA, FIBA oraz przed Court of Arbitration for Sport w Lozannie.

 

Prawo nieruchomości

Świadczymy pomoc prawną w zakresie działalności deweloperów, pośredników nieruchomości, architektów, wspólnot i nabywców nieruchomości, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Kancelaria zapewnia również obsługę procesu inwestycyjnego, także w zakresie administracyjnoprawnym.
W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów występujących w obrocie nieruchomościami, w tym umów deweloperskich, najmu i pośrednictwa w zakupie nieruchomości;
 • sporządzania i opiniowania umów występujących w procesie inwestycyjnym, w tym umów o roboty budowlane i sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego;
 • reprezentowania Klientów w negocjowaniu umów mających za przedmiot nieruchomości gruntowe i lokalowe;
 • badania stanu prawnego nieruchomości;
 • doradztwa i reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo - administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz nadzoru budowlanego;
 • doradztwa i reprezentacji Klientów w zakresie sporów wynikłych na skutek realizacji inwestycji budowlanej lub na skutek sprzedaży i najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych;
 • obsługi prawnej w zakresie działania wspólnot mieszkaniowych oraz zarządu rzeczą wspólną;
 • doradztwa oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych mających za przedmiot własność nieruchomości, w tym zasiedzenie i zarząd rzeczą wspólną.

Zespół Kancelarii opiniuje i sporządza liczne umowy mające za przedmiot nieruchomości, jak również posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami rynku nieruchomości.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa pracy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Posiadamy doświadczenie we współpracy z pośrednikami pracy – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Doradztwo Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie i sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym regulaminów pracy, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, jak również umów menadżerskich;
 • reprezentację w procesach sądowych mających za przedmiot odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę, postępowania odszkodowawcze związane ze stosunkiem pracy, ustalenie stosunku pracy;
 • reprezentację w postępowaniach przed ZUS i sądami mających za przedmiot odwołania od decyzji ZUS w sprawie ustalenia wysokości i zasadności zasiłków oraz innych świadczeń;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie interpretacji i stosowania prawa pracy.

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w obsłudze sporów wynikłych na tle stosowania prawa pracy, w tym w szczególności zapewnia kompleksową obsługę działów HR, co prowadzi do minimalizacji ryzyka w związku z podejmowanymi decyzjami kadrowymi.

 

Obsługa spółek oraz stowarzyszeń i fundacji

Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jak również stowarzyszeń i fundacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek osobowych i kapitałowych o różnorakim profilu działalności. Kancelaria uczestniczy też, nierzadko na zasadzie obsługi pro publico bono, w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz stowarzyszeń i fundacji.
Oferujemy w szczególności usługi prawne w zakresie:

 • kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji;
 • sporządzania dokumentów założycielskich – umów i statutów, prowadzania postępowań o wpis do KRS;
 • sporządzania regulaminów rad nadzorczych, projektów uchwał oraz protokołów organów;
 • postępowań rejestrowych, w tym sporządzania stosownych formularzy i załączników;
 • przeprowadzania audytów prawnych i badań due diligence;
 • sporządzania opinii prawnych w zakresie interpretacji i stosowania prawa spółek.

Zespół Kancelarii zapewnia kompleksową obsługę podmiotów prawa gospodarczego, świadcząc doradztwo na każdym etapie ich funkcjonowania.

 

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku

Świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych i wizerunku. Sporządzamy i opiniujemy umowy mające za przedmiot komercyjne wykorzystanie wizerunku, jak również reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o ochronę ich dóbr osobistych, w tym naruszonych za pośrednictwem Internetu.
W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • opiniowania i sporządzania umów mających za przedmiot komercyjne wykorzystanie wizerunku, w tym wizerunku sportowców;
 • wymiany pism mających za przedmiot wzywanie do zaprzestania podejmowania działań zmierzających do naruszenia dóbr osobistych, w tym za pośrednictwem Internetu;
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych o ochronę dóbr osobistych.

 

Ochrona danych osobowych

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z punktu widzenia postanowień RODO. Prowadzimy szkolenia w przedmiocie praktycznego zastosowania postanowień RODO.
W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • badania zgodności przyjętych rozwiązań z RODO;
 • sporządzania dokumentów wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, w tym polityk bezpieczeństwa, regulaminów przetwarzania danych, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • opiniowana i sporządzanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym umów z IODO;
 • prowadzenia szkoleń z praktycznego zastosowania postanowień RODO.

 

Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, pomagając naszym Klientom w postępowania rozwodowych, mających za przedmiot władzę rodzicielską i dział majątku dorobkowego, jak również w postępowaniach spadkowych i o dział spadku.
Doradztwo Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • doradztwo i reprezentację naszych Klientów w postępowaniach mających za przedmiot stosunki między małżonkami, między rodzicami i dziećmi oraz stosunki majątkowe między małżonkami;
 • sporządzanie i opiniowanie umów o dział majątku dorobkowego oraz porozumień rodzicielskich;
 • doradztwo i reprezentację naszych Klientów w postępowania spadkowych, postępowaniach o zachowek i dział spadku;
 • sporządzanie i opiniowanie umów o dział spadku.

 

PRO PUBLICO BONO

Zespół Kancelarii, poza codzienną działalnością, współorganizuje oraz uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, jak również świadczy pomoc prawną pro publico bono.

ZAŁOŻYCIEL

Maciej

Bałaziński

ZAŁOŻYCIEL / WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY
zobacz więcej

WSPÓLNICY

Urszula

Wach-Górny

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Katarzyna

Kempa-Tylus

RADCA PRAWNY
BIURO W RADOMSKU
zobacz więcej

RADCOWIE PRAWNI

Konrad Twardowski

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Karolina Letniowska

ADWOKAT
BIURO W GDAŃSKU
zobacz więcej

APLIKANCI

Krystian Nowak

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

OF COUNSEL

Tomasz Bałaziński

RADCA PRAWNY
BIURO W TYCHACH
zobacz więcej

Piotr Ćwiertnia

ADWOKAT
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Joanna Szybiak

Kierownik Sekretariatu
Biuro w Krakowie
zobacz więcej

DANE KONTAKTOWE:

BIURO W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 22/1,
31-003 KRAKÓW

(+48) 12 422 70 35
(+48) 12 422 70 35

 

Kancelaria jest otwarta w godzinach od 9.00 do 17:00, jednak można nas zastać w pracy również zdecydowanie później oraz stanowczo wcześniej.

napisz do nas

 • BIURO W GDAŃSKU
  UL. JAŚKOWA DOLINA 81,
  80-286 GDAŃSK
 • BIURO W RADOMSKU
  UL. TYSIĄCLECIA 4/1,
  97-500 RADOMSKO
 • BIURO W TYCHACH
  UL. RYBNA 59 B,
  43-100 TYCHY