Obsługa prawna w 34 państwach na 5 kontynentach!

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa sportowego oraz międzynarodowego – w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i windykacji zagranicznej oraz negocjacji umów o charakterze transgranicznym.

AKTUALNOŚCI

Wyrok CAS w sprawie Santos FC, FC Barcelona, Neymar da Silva, Neymar Sport, FIFA (CAS 2018/A/5725 & CAS 2018/A/5726)

2020-09-08 16:37

Dnia 7 lipca 2020 r. CAS wydał długo wyczekiwany wyrok w sprawie Santos FC, FC Barcelona, Neymar da Silva, Neymar Sport, FIFA (CAS 2018/A/5725 & CAS 2018/A/5726).

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące tego sporu.

 

I. [okoliczności faktyczne]

 

Neymar da Silva Santos Junior („Zawodnik”) był zawodnikiem Santos FC od dnia 19 sierpnia 2010 r. do dnia przeprowadzenia transferu Zawodnika do klubu FC Barcelona. 31 maja 2013 r. pomiędzy klubami, Zawodnikiem oraz spółką Neymar Sport zawarta została umowa transferowa, mocą której Zawodnik miał zacząć reprezentować barwy FC Barcelony od dnia 29 lipca 2013 r. 

 

Umowa transferowa zawierała postanowienia, zgodnie z którymi Zawodnik oraz Neymar Sport zrzekli się jakichkolwiek płatności na swoją rzecz z tytułu przeprowadzonego transferu, zarówno od Santos FC jak i FC Barcelony. Pomiędzy Santos FC oraz pozwanymi powstał spół dotyczący interpretacji tych postanowień, będący podstawą niniejszego postępowania.

 

3 czerwca 2013 r. FC Barcelona zawarła kontrakt z Zawodnikiem. Tego samego dnia, Wiceprezes Zarządu klubu oznajmił w mediach, iż „zakontraktowanie Neymara kosztowało klub 57 milionów euro”.

 

27 maja 2015 r. Santos FC wszczął przed organami FIFA postępowanie przeciwko klubowi FC Barcelona, Zawodnikowi, jego ojcu (Neymarowi da Silva Santos) oraz spółce Neymar Sport o naprawienie szkody wyrządzonej przez rzekome oszustwo przy transferze Zawodnika – tj. dokonanie wpłat na rzecz Zawodnika, jego ojca oraz podmiotów z nimi powiązanym bez wiedzy Santos FC, co miało spowodować obniżenie kwoty transferowej. Zdaniem Santos FC, gdyby nie te płatności, klub ten mógłby sprzedać Zawodnika za jego „prawdziwą cenę rynkową”. 

 

II. [rozstrzygnięcie organów FIFA]

 

FIFA Dispute Resolution Chamber oraz FIFA Players Status Committee podjęły osobne decyzje co do wszystkich czterech pozwanych.

 

Co do roszczeń przeciwko klubowi FC Barcelona, FIFA PSC uznało, iż umowa transferowa pomiędzy klubami zawiera uzgodnioną przez nie, określoną kwotę transferową. Ponadto, umowa ta nie przewiduje żadnych konsekwencji finansowych (w szczególności odszkodowania czy kar umownych) za naruszenie jej postanowień. Wreszcie FIFA PSC uznało, iż Santos FC nie udowodnił poniesienia straty w dochodzonej wysokości, w związku z czym roszczenie to zostało oddalone.

 

W odniesieniu do Zawodnika, FIFA DRC oddaliło skargę ze względu na fakt, iż organ ten posiada kompetencję do rozstrzygania sporów pomiędzy zawodnikami i klubami wyłącznie na podstawie zawartych pomiędzy nimi kontraktów (tzw. „employment-related disputes”). Sprawa wszczęta przez Santos FC była z kolei oparta na zarzutach naruszenia umowy transferowej.

 

Postępowanie przeciwko ojcu Zawodnika, Neymarowi da Silva Santos, oraz spółce Neymar Sport FIFA PSC uznało za niedopuszczalne, gdyż pozwani ci nie wchodzą w zakres podmiotów, określonych w art. 22 FIFA RSTP oraz art. 6(1) Zasad Proceduralnych dot. postępowania przed FIFA DRC oraz FIFA PSC, nad którymi FIFA może mieć jurysdykcję.

 

III. [rozstrzygnięcie CAS]

 

Na podstawie wniesionych przez Santos FC i Zawodnika odwołań, CAS orzekł, że FIFA PSC słusznie uznało roszczenia wysuwane przeciwko Neymarowi da Silva Santos oraz Neymar Sport za niedopuszczalne z uwagi na brak umocowania organów FIFA wobec tych podmiotów, i oddalił odwołanie w tym zakresie.

 

Ponadto, CAS stwierdził, iż nie doszło do naruszenia umowy transferowej, w szczególności tych postanowień dotyczących zrzeczenia się wszelkich płatności przez Zawodnika oraz Neymar Sport, a to z uwagi na niewykazanie spełnienia wszystkich przesłanek tam wskazanych. Co więcej, umowa transferowa nie przewidywała sankcji finansowych za naruszenie jej przepisów, a zastosowanie art. 17 FIFA RSTP w ocenie CAS byłoby nieuprawnione.

 

Ostatecznie CAS wskazał, iż nawet gdyby rozważyć, czy ogólny schemat działania klubu FC Barcelona zawiera znamiona oszustwa oraz czy wskutek tego można pociągnąć klub do odpowiedzialności na zasadzie art. 28 SCO (szwajcarskiego Kodeksu zobowiązań), to termin przedawnienia dochodzenia takich roszczeń wynosi 1 rok (art. 31 SCO). W związku z przekroczeniem tego terminu, również to roszczenie zostało oddalone.

 

W związku z powyższym, CAS oddalił odwołanie zarówno klubu Santos FC jak i Zawodnika oraz utrzymał w mocy wszystkie cztery przedmiotowe decyzje organów FIFA.

 

[Dla dociekliwych…]

 

CAS oceniał również legitymację bierną (tzw. „standing to be sued”) ojca Zawodnika oraz spółki Neymar Sport. W tym zakresie CAS stwierdził, że w związku z faktem, iż z wydanych przez organy FIFA decyzji podmioty te wywodzą pewne skutki prawne, to CAS rozpatrujący tę sprawę jako organ drugo-instancyjny nie może uznać, że nie mają one legitymacji biernej - mimo iż nie wchodzą w zakres podmiotów podlegających jurysdykcji organów FIFA.

PRO PUBLICO BONO

Zespół Kancelarii, poza codzienną działalnością, współorganizuje oraz uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, jak również świadczy pomoc prawną pro publico bono.

ZAŁOŻYCIEL

Maciej

Bałaziński

ZAŁOŻYCIEL / WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY
zobacz więcej

WSPÓLNICY

Urszula

Wach-Górny

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Katarzyna

Kempa-Tylus

RADCA PRAWNY
BIURO W RADOMSKU
zobacz więcej

APLIKANCI

Krystian Nowak

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Konrad Twardowski

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Karolina Letniowska

APLIKANT ADWOKACKI
BIURO W GDAŃSKU
zobacz więcej

OF COUNSEL

Tomasz Bałaziński

RADCA PRAWNY
BIURO W TYCHACH
zobacz więcej

Piotr Ćwiertnia

ADWOKAT
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

DANE KONTAKTOWE:

BIURO W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 22/1,
31-003 KRAKÓW

(+48) 12 422 70 35
(+48) 12 422 70 35

 

Kancelaria jest otwarta w godzinach od 9.00 do 17:00, jednak można nas zastać w pracy również zdecydowanie później oraz stanowczo wcześniej.

napisz do nas

 • BIURO W GDAŃSKU
  UL. ŻAGLOWA 11,
  80-560 GDAŃSK
 • BIURO W RADOMSKU
  UL. TYSIĄCLECIA 4/1,
  97-500 RADOMSKO
 • BIURO W TYCHACH
  UL. RYBNA 59 B,
  43-100 TYCHY